ข่าวสารและกิจกรรมสร้าง Super GPS ให้เป็นที่กล่าวขวัญ -นสพ.Transport Journal [2006-11-13 08:00:00]

 

     การพัฒนานวัตกรรมทางด้าน GPS นั้น ได้ก้าวมาสู่ระดับเข้มข้นขึ้นทุกขณะ จากจุดนี้เอง ทำให้ ชัยวัฒน์ สุทธิ กรรมการผู้จัดการ บ.เดอะไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด ซึ่งมีความมั่นใจในการค้นคว้าในเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน

     โดยทางทีมพัฒนาระบบของ บริษัท เดอะไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ Thai Tracking ให้เป็นระบบที่เราเรียกว่า "Super GPS Thai_Tracking" ที่มากกว่า ระบบ GPS Tracking ทั่วไป โดยระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นสามารถบริหารการจัดการรถขนส่ง

     โดยป้อนข้อมูลการสั่งจองจากลูกค้า รถขนส่ง และคลังสินค้าที่ต้องการในแต่ละวัน คำตอบของโปรแกรมที่ได้ คือ สามารถจัดหาเส้นทางการขนส่ง, สามารถจัดเที่ยวรถของการขนส่ง, สามารถจัดส่งและรับสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์

     "เราได้ร่วมมือกับ บริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จำกดั ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารการจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร ซึ่งมากกว่าระบบดาวเทียม GPS ติดตามรถทั่วไป ให้เป็นระบบ Fleet Management ในระดับสากล

     บริษัท เดอะไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มวิศวกรนักพัฒนาและผู้บริหารคนไทย ที่มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา IT Software Application และ Hardware Development

     ซึ่งได้มองเห็นถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนานวักรรมด้าน IT ขึ้นมาเองภายในประเทศ เพื่อส่งเสิรมและใช้งานภายในประเทศ และเพื่อลดการนำเข้าในส่วนงานด้าน IT System ที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็น Solutionต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน IT Application เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา ซึ่งจะมีความคล่องตัวในด้านการจัดการด้าน R&D เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ตลอดเวลาจากลูกค้า

     ในส่วนงาน บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ IT ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน กว่า 60 องค์กร เช่น การพัฒนาระบบการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (PTI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ระบบการชำระค่าบริการต่างๆ เครือชินวัตร, การพัฒนาระบบกองทัพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Army) กองทัพบก และวางระบบ AVLS กว่า 1,000 คัน ให้หน่วยงานเอกชน เช่น รถขนเงิน, รถขนเยื่อกระดาษเครือซิเมนต์ไทย, บริษัทข้ามชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย

     การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจขนส่ง จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและทันสมัย ซึ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้มีการมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนพื้นฐานโครงสร้างต้นทุนที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ที่เกิดจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ในทุกๆ มิติในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรของบริษัท


 

  TTT Brochure
 
  Teamviewer8
 
  Coolnovo
 
  Camera
 
  Maxthon
 

Free Web Counter
Free Web Counter